ALGEMENE VOORWAARDEN

Van:

Luxewerk/belichter.nl/Lichtontwerper.nl
Gevestigd te Constantijn Huygensstraat 14, 1901 JA Castricum.

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 32149034 hierna aangeduid als “Luxewerk”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Luxewerk alsmede op iedere overeenkomst tussen Luxewerk en een opdrachtgever waarop Luxewerk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Luxewerk, voor de uitvoering waarvan door Luxewerk derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Luxewerk en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Luxewerk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Luxewerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Luxewerk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders gesteld. Op de vrijblijvende offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van Luxewerk niet langer geldig dan dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.
 3. Luxewerk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Luxewerk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Luxewerk anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Luxewerk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Aanbiedingen of offertes, alsmede door Luxewerk aangeleverde berekeningen, ontwerpen, tekeningen, schema’s, of computerprogramma’s zijn eigendom van Luxewerk en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luxewerk niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
 8. Luxewerk behoudt zich het recht voor het uitbrengen van een offerte of een aanbieding zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Luxewerk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Luxewerk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden inclusief onderaannemers.
 3. Indien door Luxewerk of door Luxewerk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Wanneer de overeenkomst meerdere fasen bevat, behoudt Luxewerk het recht voor de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Luxewerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Luxewerk worden verstrekt.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Luxewerk zijn verstrekt, heeft Luxewerk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan Luxewerk ter beschikking heeft gesteld. Luxewerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Luxewerk is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Luxewerk zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Luxewerk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Luxewerk bevoegde persoon en opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Luxewerk op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Luxewerk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Luxewerk gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Luxewerk daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Luxewerk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Luxewerk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Luxewerk kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Luxewerk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Luxewerk kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Luxewerk op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Luxewerk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Luxewerk tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Luxewerk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Luxewerk gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Luxewerk, zal Luxewerk in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Luxewerk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Luxewerk anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Luxewerk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Luxewerk op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Verhuur van apparatuur

 1. Onder “Apparatuur” wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van video en belichtingstechniek en eventueel overige zaken die Luxewerk voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.
 2. Opdrachtgever zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. Opdrachtgever zal de Apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Opdrachtgever zal te allen tijde aan een door Luxewerk gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de Apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de Apparatuur te inspecteren.
 3. Opdrachtgever zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Apparatuur, hiervan terstond melding maken aan Luxewerk met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal Opdrachtgever in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of vernieling heeft plaats gevonden en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan Luxewerk verstrekken.
 4. Opdrachtgever zal geen gegevens betreffende door Luxewerk gebruikte computerprogramma’s, ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.
 5. Opdrachtgever zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen. De Apparatuur mag uitsluitend worden vervoerd in door Luxewerk verstrekte verpakking.
 6. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de Apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd.
 7. Luxewerk gaat er vanuit dat opdrachtgever bekend is met de werking van de Apparatuur en dat de door opdrachtgever bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de Apparatuur gehuurd wordt.
 8. Indien de Apparatuur niet naar behoren functioneert of niet voldoet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit, zal Luxewerk, voor haar rekening zo spoedig mogelijk de apparatuur (laten) herstellen of vervangen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van opdrachtgever plaatsvinden indien onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door opdrachtgever herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet binnen zodanige termijn mogelijk dat het met opdrachtgever overeengekomene kan worden bereikt, dan is Luxewerk alsmede opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft opdrachtgever recht op vergoeding van de aantoonbaar geleden schade, met inachtneming van het in artikel 9 (Aansprakelijkheid van Luxewerk) bepaalde.
 9. Klachten met betrekking tot ter beschikking gestelde /verhuurde apparatuur worden slechts in behandeling genomen, indien deze uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een gebrek uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij Luxewerk zijn ingediend.Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het in dit artikellid bepaalde. Mondeling ingediende klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen na de mondelinge klacht schriftelijk te worden bevestigd.
 10. Door het enkele feit van niet teruglevering op bedoelde datum om welke reden dan ook, of ingeval van beschadiging aan de Apparatuur is opdrachtgever in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Luxewerk, aan Luxewerk een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van de Apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van opdrachtgever op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. Opdrachtgever kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.
 11. Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door Luxewerk gehanteerde verhuurtarieven.
 12. Luxewerk is gerechtigd de schade aan de Apparatuur, voorzover die niet door haar verzekeraar(s) wordt gedekt, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Luxewerk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Luxewerk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Luxewerk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.Werkstakingen in het bedrijf van Luxewerk of van derden daaronder begrepen. Luxewerk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Luxewerk zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Luxewerk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Luxewerk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Luxewerk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Luxewerk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Luxewerk aangegeven. Luxewerk is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Luxewerk heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Luxewerk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Luxewerk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Luxewerk verschuldigde.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Luxewerk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Luxewerk geleverde blijft eigendom van Luxewerk totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Luxewerk gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Luxewerk geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Luxewerk veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Luxewerk daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Luxewerk ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Luxewerk gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Luxewerk bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Luxewerk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Luxewerk en door Luxewerk aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Luxewerk zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Luxewerk te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Luxewerk kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Luxewerk verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Luxewerk, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Luxewerk geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Luxewerk te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Luxewerk te worden gemeld.De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Luxewerk in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Luxewerk in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Luxewerk opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Luxewerk de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van Luxewerk, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangen de vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Luxewerk te retourneren en de eigendom daarover aan Luxewerk te verschaffen, tenzij Luxewerk anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Luxewerk daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Luxewerk en de door Luxewerk bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Luxewerk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Luxewerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Luxewerk is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Luxewerk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Luxewerk beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Luxewerk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Luxewerk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Luxewerk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Luxewerk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.Luxewerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Luxewerk of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Luxewerk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Luxewerk toerekenbaar is.Indien Luxewerk uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Luxewerk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Luxewerk, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Luxewerk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. Luxewerk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.Luxewerk heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 – Geheimhouding

  1. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden is Opdrachtgever verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
  2. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:Alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is.Alle product, marketing, klant en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt.Alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, source codes, fabricagemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door Luxewerk, dan wel door Luxewerk in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt.Iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
  3. De verplichtingen van Opdrachtgever gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door Luxewerk aan hem werd verstrekt.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Luxewerk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Luxewerk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Luxewerk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

 1. Luxewerk heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet (langer) rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen van kracht.
 2. Partijen zullen in dat geval met elkander te rade gaan teneinde de niet rechtsgeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het doel dat met de niet (langer) rechtsgeldige bepaling diende te worden bereikt zo veel mogelijk benadert.

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en op de website van Luxewerk, http://www.luxewerk.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Luxewerk.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.